Naše zásady

 • Každé dítě respektujeme jako osobnost, rozvíjíme je podle jeho schopností a potřeb.
 • Snažíme se vytvářet pro děti i rodiče prostředí plné pohody, bezpečí a porozumění, dbáme na rozvoj vzájemně pěkných vztahů.
 • Podporujeme dětskou zvídavost, aby se vzdělávání stalo jejich celoživotní snahou.
 • Důsledně dodržujeme individuální přístup ke všem dětem.
 • Děti v žádném případě nenutíme do jídla, jen nabízíme ochutnávku.
 • Respektujeme rodinnou výchovu. Spolupracujeme s rodiči, konzultujeme s nimi jejich požadavky, návrhy i vzniklé problémy.
 • Usnadňujeme adaptaci dětí na nové prostředí. Rodiče mohou po domluvě s učitelkou kdykoli zůstat s dítětem v mateřské škole a zúčastnit se všech činností.
 • Odpolední spánek není povinný, děti mohou jen odpočívat. U starších dětí se odpočinek většinou zkracuje na 1/2 hodiny. Zbývající čas využívají děti k volným hrám a zájmovým činnostem.
 • Podporujeme zdravý životní styl.
 • Vedeme děti k ochraně životního prostředí.
 • Vytváříme pozitivní vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije. Snažíme se být pro děti vzorem.

Školní vzdělávací program

ŠVP PV je veřejný dokument, který je umístěn k nahlédnutí v přízemí budovy MŠ na nástěnce pro rodiče, na požádání ve všech třídách nebo u ředitelky školy a na webových stránkách.
Ke stažení zde: Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále jen ŠVP PV) naší mateřské školy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání . Byl vypracován na základě analýzy podmínek mateřské školy a vychází z dlouhodobé koncepce. Základním východiskem je návaznost na působení rodiny a další spolupráce s rodinou a různými institucemi ve městě zvláště loutkářským spolkem Před Branou Rakovník, který je naším sousedem a v historii mateřské školy zaujímá důležité místo.

Proto chceme v našem ŠVP PV navázat na tyto historické tradice a zaměříme se na tvořivou dramatiku, která rozvíjí celou osobnost dítěte, všechny jeho smysly, ale ze všeho nejvíce působí na citovou stránku dítěte, pomáhá mu najít své místo v kolektivu a ve společnosti, učí vzájemné empatii a kamarádství.

Mottem našeho ŠVP PV se stal citát amerického spisovatele, pastora, filozofa, učitele, zpěváka a malíře Roberta Fulghuma z jeho stejnojmenné knihy “VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJI ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLCE”:

“Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den maluj a kresli a tancuj a pracuj.”

Náš ŠVP jsme nazvali „Kruh kamarádství a poznání“.

Inspirace pro název ŠVP PV:
1. logo školy
 • dvanáct dětí symbolizuje 12 měsíců v roce a koloběh života – poznání okolního světa v každém ročním období a ve všech širších souvislostech
 • symbolizuje rovné postavení všech zúčastněných v kruhu – dává nám pocit bezpečí, porozumění, empatie, zvyšuje se tím naše sebevědomí
 • je symbol celku – uzavřeného společenství, kde se dodržují společná pravidla jednání a chování, kde se podporují vzájemně dobré kamarádské vztahy
2. dětská píseň

Písní začínáme pravidelně komunikativní kruh nebo organizaci činností v kruhu, které používáme k pohybu a poznávacím činnostem.

“Ať jsi holka nebo kluk, udělej se mnou kruh,

Naučím tě chodit, stát, pojď si se mnou, pojď si hrát.

Když je dobrá nálada, najdi si kamaráda,

Zatleskej a zadupej, kamarádům ruku dej!”

Školní řád

Ředitelka 1. mateřské školy Rakovník, V Hradbách 188, v souladu s § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (dále jen školský zákon), vydává řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

aktualizace Školní řád 2020-2021

Organizace a denní režim

 • Provoz MŠ je od 6.30 do 16.30 hodin.
 • Během školního roku se MŠ uzavírá na období 4-6 týdnů v době letních prázdnin (podle potřeby údržby). MŠ se uzavírá i v době vánočních prázdnin. V době podzimních a jarních prázdnin bývá provoz omezen podle počtu přihlášených dětí.
 • MŠ je vždy otevřena v době příjmu (od 6.30 do 8.00hodin) a vyzvedání dětí (od 11.45 do 12.45hodin a od 14.45 do 16.30hodin), jinak je školní budova uzamčena.
 • Od 6.30 do 7.00 – 7.15 hodin se všechny děti scházejí ve třídě v přízemí (třída A „Jablíčko“) a také rozcházejí od 15.00( podle počtu dětí) do 16.30 hodin.
 • Nejmladší děti ze tř. A svačí a obědvají ve své třídě, aby byly ve známém prostředí a měly na jídlo klid. Děti z ostatních tříd svačí a obědvají ve školní jídelně. Odpolední svačiny probíhají jen ve školní jídelně.
 • Na odpočinek se děti ze tř C rozdělují do dvou tříd do tř. A a tř. B podle dohodnutých pravidel (věkové složení, potřeba spánku apod.).
 • Pedagogické pracovnice se intenzivně věnují dětem při všech činnostech, uplatňují individuální přístup, respektují osobní tempo dětí.
 • Děti mají dostatek času a prostoru pro hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní pokračovat.
 • Časové rozmezí je v režimu dne pouze orientační (viz životospráva), avšak čas jídla zůstává neměnný.
 • Na pobyt venku chodí s nejmladšími dětmi vždy 2 učitelky, později se děti zpravidla rozdělují do 5 skupin, aby nebyl překročen limit dětí (20) na jednu učitelku. Učitelky se tak mohou dětem individuálně věnovat a je zajištěna jejich bezpečnost. Při výletech a delších vycházkách chodí s dětmi vždy 2 učitelky.

Organizace a denní program

 • Mateřská škola má 3 třídy (po 24 dětech). Třída A „ Jablíčko“(ve které jsou umísťovány nejmladší děti), třída B „Kytička“ a třída C „Hvězdička“.
 • Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání probíhá ve správním řízení. Termín je vždy včas zveřejněn na webových stránkách a v místním tisku. Kritéria pro přijetí dětí jsou v souladu se školským zákonem.
 • Protože se mateřská škola nachází v bývalé městské vile, potkávají se často děti ze všech tříd na chodbách, v jídelně, v umývárně. Děti se tak navzájem brzy znají, poznávají všechny učitelky, provozní pracovnice. Snažíme se proto toto rodinné prostředí využívat ke společným akcím a slavnostem, k sounáležitosti a upevňování pěkných vztahů mezi dětmi z jednotlivých tříd.
 • Nejmladší děti jsou zpravidla umísťovány do třídy v přízemí budovy, aby nemusely chodit po schodech. Starší děti jsou ve dvou třídách v prvním patře, děti ze dvou tříd musejí chodit do hygienických zařízení přes chodbu, šatna pro starší děti je umístěna v přízemí. Rozmístění místností není podle předpisů, protože je mateřská škola zřízena v bývalé městské vile.
 • Pro nejmladší děti jsou voleny hlavně hry spontánní, prožitkové a experimentování u starších dětí jsou více využívány řízené, kooperační a situační činnosti, práce ve skupinách.
 • Učitelky plánují práci na interaktivní tabuli a vzájemně se domlouvají, aby se všechny třídy vystřídaly.
 • Pracovna je využívána ke hře, ke skupinovým činnostem, k práci s keramickou hlínou, k praktickým pracovním činnostem.
 • Chodby v patře jsou využívány k pohybovým činnostem – klouzání na skluzavce, skákání na míčích, jízdě na vozítkách, chůzi s kolochodkami.
 • Zvýšená péče je věnována dětem s odkladem školní docházky. Učitelky s dětmi pracují podle doporučení z PPP.
 • Pedagogické pracovnice si vytvářejí ve třídách svůj TVP, který vychází ze ŠVP PV. Nabízejí dětem činnosti, které odpovídají určité věkové skupině a potřebám jedinců. Učitelky ze všech tříd spolupracují na stanovení cílů a vzdělávací nabídce pro věkové skupiny.
 • Učitelky zařazují třídní oslavy narozenin a svátků dětí.
 • Velký důraz je kladen na individuální přístup ke všem dětem.
 • Pedagogické pracovnice využívají prostředků tvořivé dramatiky, práce s loutkou, sociální a situační učení, tvoří dramaturgický plán.

Akce a slavnosti

Akce pro děti

 • Hry na dopravním hřišti
 • Oslava Vánoc
 • Karneval
 • Oslava Velikonoc
 • Oslava MDD
 • Návštěva Mikuláše
 • Slet čarodějnic

Slavnosti

 • Oslavy Vánoc, Velikonoc, MDD
 • Rozloučení s nastávajícími školáky
 • Oslavy narozenin dětí
 • Tvořivá odpoledne s rodiči
 • Zahradní slavnosti

Výlety do blízkého okolí

 • Lašovice – ke studánce
 • Křivoklát – návštěva hradu, k paraplíčku na vyhlídku
 • Bartoňský rybník – hra „na šipkovanou“
 • Beroun – za medvědy
 • Lužná – železniční muzeum
 • Nižbor – na zámek
 • Pičín – „Pohádková země“
 • Farma Hedecko
 • Planetárium Praha
 • Výlet do Dinoparku Praha
 • Výlet parníkem po Vltavě
 • Vícedenní výlet v obci Skryje
 • Návštěvy výstav – v muzeu, Rabasově galerii, Pražské a Vysoké bráně, DDM, ve Wintrově síni
 • Divadelní představení – podle nabídek umělců (v mateřské škole, KC, DDM, ZUŠ …)
 • Výtvarné soutěže – podle nabídek