Co budu potřebovat

 • Bačkory bez zavazování (ne pantofle) pro zajištění bezpečnosti dětí
 • Teplákovou soupravu (nebo starší oblečení), které si mohu zašpinit nebo jinak poškodit, v letním období kraťasy a tričko, možnost sportovní obuvi
 • Vhodné a pohodlné oblečení do třídy – dle uvážení rodičů
 • Pyžamo
 • Pláštěnku
 • Náhradní oblečení do sáčku v šatně pro případ znečištění (spodní prádlo, ponožky nebo punčocháče, tričko)
 • Hrneček, který mají děti oblíbený nebo který si dobře poznají, pro zajištění pitného režimu během dne
Prosíme rodiče, aby všechny věci dětem podepsali i pyžamo (stačí monogram) pro případ výměny nebo ztráty.

Než půjdu do školy

Všechny níže uvedené dovednosti a znalosti mi zajistí při vstupu do mateřské školy pocit jistoty a bezpečí, vytváří mi tím základ sebedůvěry – budu se cítit v MŠ lépe.

 • Naučte mě dodržovat správný denní režim, tj. pravidelnou dobu spánku, jídla a hry.
 • Naučte mě, abych sám uměl jíst a pít z hrnečku, láhve s dudlíkem jsou pro miminka.
 • Nedávejte mi mixované jídlo, mám zoubky a umím už kousat sám. Naučte mě u jídla sedět v klidu, správně držet lžíci a nenechte mě s jídlem pobíhat po místnosti.
 • Nevozte mě stále jen v kočárku a v autě, protože pak nejsem zvyklý chodit a špatně zvládám vycházky. Pro moje bezpečí mě naučte při vycházkách držet se za ruku.
 • Naučte mě smrkat a správně používat kapesník.
 • Naučte mě správným hygienickým návykům. Používat WC, ne nočník.
 • Jsem rád s ostatními dětmi. Umím být chvíli sám a bez svých blízkých. Naučte mě vcítit se do pocitů mých kamarádů, protože i já budu potřebovat někdy jejich pomoc či podporu.
 • Naučte mě vyjádřit své potřeby a přání.
 • Vymezte mi jasně stanovená pravidla týkající se mého chování doma i v mateřské škole. Odměnou mi bude pochvala a prožitý čas s vámi při činnostech, které mi přinášejí radost.
 • A hlavně – nestrašte mě školkou! Školka je mojí odměnou ne trestem.

Den otevřených dveří – zápis – výsledky

Den otevřených dveří

Srdečně všechny zveme na den otevřených dveří do naší školky, který se koná v sobotu 27. 4. 2019 a to od 8:00 do 11:00h. 🙂

Zápis

Zápis se koná v pondělí 6. 5. 2019 od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00.

K zápisu dítěte se dostaví zákonný zástupce i s dítětem. S sebou vezměte tyto doklady: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce u cizinců pas.

 • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-l dále stanoveno jinak (individuální vzdělávání, vzdělávání v přípravné třídě ZŠ, vzdělávání v zahraniční škole na území ČR. Tuto skutečnost je zákonný zástupce povinen oznámit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte).
 • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
 • Do mateřské školy jsou přijímány pouze děti , které jsou řádně očkovány nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování zúčastnit pro trvalou kontraindikaci. Výjimku tvoří děti, pro které je docházka do mateřské školy povinná.
 • Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
 • O přijetí dítěte se speciálně vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka mateřské školy na základě žádosti zákonných zástupců. písemného vyjádření školského poradenského zařízení a na základě vydaných podpůrných opatření.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ke stažení zde:

Žádost o přijetí

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání ke stažení zde:

Kritéria

Výsledky:

Ředitelka právnické osoby, jejíž činnost vykonává 1. mateřská škola Rakovník, V Hradbách 188, rozhodla v souladu s § 34 odst. 3. § 165 odst. 2. písm. b) a § 183 odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Výsledky přijímacího řízení 2019

Povinné předškolní vzdělávání

Jednorázové omluvné listy a žádosti o uvolnění dítěte z MŠ ke stažení zde:

Jednorázový-omluvný-list-pro-školní-rok-2018-2019

Žádost o uvolnění

Informační memorandum je ke stažení zde:

Informacni_ memorandum

Školné a stravné

Školné:
 • Pro školní rok 2017/2018 je měsíční úplata za předškolní vzdělávání stanovena ve výši 400,- Kč. V době letních prázdnin  se hradí úplata za vzdělávání předem v měsíci červnu poměrnou částí podle počtu přihlášených dní pobytu dítěte v mateřské škole.
 • Předškolní vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně. Bezúplatnost se nově uplatní i pro děti s odkladem školní docházky.
 • O snížení úplaty podle § 164 odst. a) Školského zákona rozhoduje ředitelka na základě žádosti:
  • zákonného zástupce, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
  • zákonného zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
  • rodiče, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
  • fyzické osoby, která o dítě osobně pečuje a z důvodů péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

Ředitelka osvobodí tyto jmenované případy na základě žádosti a prokázání této skutečnosti originál dokladem z Úřadu práce.

Stravné:

Školní stravování se řídí výživovými normami (viz vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování).

Výši finančního normativu na stravování stanovuje ředitelka školy podle rozpětí finančních limitů (viz. vyhláška o školním stravování) a po dohodě s vedoucí školní jídelny.

Finanční normativ:

Úplata za školní stravování, kterou hradí zákonní zástupci dětí, je určena výší finančního normativu – rovná se ceně potravin.

Stravné pro děti 3-6 let:

Přesnídávka: 10,- Kč

Oběd: 21,- Kč

Svačina: 6,- Kč

Celkem: 37,-Kč

Obědy je nutné uhradit do 15. dne v měsíci, připravte si prosím konkrétní danou částku.

Obědy je možné odhlašovat od 6:00h do 7:00h.

Stravné pro děti s odkladem školní docházky:

Přesnídávka: 11,- Kč

Oběd: 22,- Kč

Svačina: 7,- Kč

Celkem: 40,-Kč

Co by měl umět budoucí školák

 • Správně vyslovovat všechny hlásky.
 • Pozorně poslouchat pohádku nebo jiný text a jednoduše vyprávět obsah.
 • Reagovat na cizího dospělého, vyřídit jednoduchý vzkaz.
 • Pracovat samostatně ve skupině dětí tak, jak je zvyklé v mateřské škole nebo v zájmovém kroužku.
 • Komunikovat s vrstevníky, spolupracovat s ostatními dětmi.
 • Vydržet sedět nad zadaným úkolem alespoň čtvrt hodiny a být schopné úkol dokončit.
 • Recitovat básničku a zpívat písničku.
 • Vědět, jak se jmenuje, kde bydlí, kolik mu je let, jak se jmenuje tatínek a maminka.
 • Orientovat se v základních činnostech obvyklých pro určité dny (dny v týdnu – umět vyjmenovat a vědět, kdy chodí na kroužek, kdy je víkend…), určitou dobu (ráno, poledne, večer…), roční období.

 • Správně ukázat směr a polohu (nahoře – dole, vpředu – vzadu, vlevo – vpravo, vysoko – nízko).
 • Hrát jednoduché hry – domino, pexeso, člověče nezlob se, skládat puzzle.
 • Napočítat číselnou řadu do deseti, orientovat se v početních úkonech do šesti (přidej, uber…).
 • Držet správně tužku mezi palcem a ukazováčkem, aby konec tužky mířil k rameni, netlačit , kreslit tak, aby tužka lehce klouzala po papíře.
 • Vystřihovat jednoduché tvary.
 • Třídit věci podle druhu, velikosti, barvy, tvaru, množství.
 • Samostatně se oblékat, zapínat knoflíky, zavázat tkaničky, dodržovat hygienu – mýt si ruce, najíst se příborem.
 • Pozdravit, poprosit poděkovat.

A především mít zájem o učení a chuť poznávat!!!