Co budu potřebovat

 • Bačkory bez zavazování (ne pantofle) pro zajištění bezpečnosti dětí
 • Teplákovou soupravu (nebo starší oblečení), které si mohu zašpinit nebo jinak poškodit, v letním období kraťasy a tričko, možnost sportovní obuvi
 • Vhodné a pohodlné oblečení do třídy – dle uvážení rodičů
 • Pyžamo
 • Pláštěnku
 • Náhradní oblečení do sáčku v šatně pro případ znečištění (spodní prádlo, ponožky nebo punčocháče, tričko)
 • Hrneček, který mají děti oblíbený nebo který si dobře poznají, pro zajištění pitného režimu během dne
Prosíme rodiče, aby všechny věci dětem podepsali i pyžamo (stačí monogram) pro případ výměny nebo ztráty.

Než půjdu do školy

Všechny níže uvedené dovednosti a znalosti mi zajistí při vstupu do mateřské školy pocit jistoty a bezpečí, vytváří mi tím základ sebedůvěry – budu se cítit v MŠ lépe.

 • Naučte mě dodržovat správný denní režim, tj. pravidelnou dobu spánku, jídla a hry.
 • Naučte mě, abych sám uměl jíst a pít z hrnečku, láhve s dudlíkem jsou pro miminka.
 • Nedávejte mi mixované jídlo, mám zoubky a umím už kousat sám. Naučte mě u jídla sedět v klidu, správně držet lžíci a nenechte mě s jídlem pobíhat po místnosti.
 • Nevozte mě stále jen v kočárku a v autě, protože pak nejsem zvyklý chodit a špatně zvládám vycházky. Pro moje bezpečí mě naučte při vycházkách držet se za ruku.
 • Naučte mě smrkat a správně používat kapesník.
 • Naučte mě správným hygienickým návykům. Používat WC, ne nočník.
 • Jsem rád s ostatními dětmi. Umím být chvíli sám a bez svých blízkých. Naučte mě vcítit se do pocitů mých kamarádů, protože i já budu potřebovat někdy jejich pomoc či podporu.
 • Naučte mě vyjádřit své potřeby a přání.
 • Vymezte mi jasně stanovená pravidla týkající se mého chování doma i v mateřské škole. Odměnou mi bude pochvala a prožitý čas s vámi při činnostech, které mi přinášejí radost.
 • A hlavně – nestrašte mě školkou! Školka je mojí odměnou ne trestem.

Den otevřených dveří – zápis – výsledky

Den otevřených dveří:

Termín bude včas oznámen.

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání
Zápis:

Termín bude včas oznámen.

Ředitelka školy zařazuje děti do 3 homogenních tříd podle věku od nejmladších (ve třídě “Jablíčko”) po děti nejstarší (třída “Kytička”). Každým rokem zpravidla postupují děti s jednou učitelkou o třídu výš. Může však docházet k výjimkám v závislosti na věku nově přijatých dětí.

Výsledky:

Ředitelka právnické osoby, jejíž činnost vykonává 1. mateřská škola Rakovník, V Hradbách 188, rozhodla v souladu s § 34 odst. 3. § 165 odst. 2. písm. b) a § 183 odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí

 

Povinné předškolní vzdělávání

Jednorázové omluvné listy a žádosti o uvolnění dítěte z MŠ ke stažení zde:

Žádost-o-uvolnění

Jednorázovy omluvný list

Školné a stravné

Školné:
 • Pro školní rok 2020/2021 je měsíční úplata za předškolní vzdělávání stanovena ve výši 440,- Kč. V době letních prázdnin  se hradí úplata za vzdělávání předem v měsíci červnu poměrnou částí podle počtu přihlášených dní pobytu dítěte v mateřské škole.
 • Předškolní vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně. Bezúplatnost se nově uplatní i pro děti s odkladem školní docházky.
 • O snížení úplaty podle § 164 odst. a) Školského zákona rozhoduje ředitelka na základě žádosti:
  • zákonného zástupce, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
  • zákonného zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
  • rodiče, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
  • fyzické osoby, která o dítě osobně pečuje a z důvodů péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

Ředitelka osvobodí tyto jmenované případy na základě žádosti a prokázání této skutečnosti originál dokladem z Úřadu práce.

Stravné:

Školní stravování se řídí výživovými normami (viz vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování).

Výši finančního normativu na stravování stanovuje ředitelka školy podle rozpětí finančních limitů (viz. vyhláška o školním stravování) a po dohodě s vedoucí školní jídelny.

Finanční normativ:

Úplata za školní stravování, kterou hradí zákonní zástupci dětí, je určena výší finančního normativu – rovná se ceně potravin.

Číslo účtu pro platby:

Číslo účtu pro placení školného a stravného: 540248349/0800

Stravné pro děti 3-6 let:

Přesnídávka: 10,- Kč

Oběd: 21,- Kč

Svačina: 6,- Kč

Celkem: 37,-Kč

Obědy je nutné uhradit do 15. dne v měsíci.

Obědy je možné odhlašovat od 6:00h do 7:00h.

Stravné pro děti s odkladem školní docházky:

Přesnídávka: 11,- Kč

Oběd: 22,- Kč

Svačina: 7,- Kč

Celkem: 40,-Kč

Co by měl umět budoucí školák

 • Správně vyslovovat všechny hlásky.
 • Pozorně poslouchat pohádku nebo jiný text a jednoduše vyprávět obsah.
 • Reagovat na cizího dospělého, vyřídit jednoduchý vzkaz.
 • Pracovat samostatně ve skupině dětí tak, jak je zvyklé v mateřské škole nebo v zájmovém kroužku.
 • Komunikovat s vrstevníky, spolupracovat s ostatními dětmi.
 • Vydržet sedět nad zadaným úkolem alespoň čtvrt hodiny a být schopné úkol dokončit.
 • Recitovat básničku a zpívat písničku.
 • Vědět, jak se jmenuje, kde bydlí, kolik mu je let, jak se jmenuje tatínek a maminka.
 • Orientovat se v základních činnostech obvyklých pro určité dny (dny v týdnu – umět vyjmenovat a vědět, kdy chodí na kroužek, kdy je víkend…), určitou dobu (ráno, poledne, večer…), roční období.

 • Správně ukázat směr a polohu (nahoře – dole, vpředu – vzadu, vlevo – vpravo, vysoko – nízko).
 • Hrát jednoduché hry – domino, pexeso, člověče nezlob se, skládat puzzle.
 • Napočítat číselnou řadu do deseti, orientovat se v početních úkonech do šesti (přidej, uber…).
 • Držet správně tužku mezi palcem a ukazováčkem, aby konec tužky mířil k rameni, netlačit , kreslit tak, aby tužka lehce klouzala po papíře.
 • Vystřihovat jednoduché tvary.
 • Třídit věci podle druhu, velikosti, barvy, tvaru, množství.
 • Samostatně se oblékat, zapínat knoflíky, zavázat tkaničky, dodržovat hygienu – mýt si ruce, najíst se příborem.
 • Pozdravit, poprosit poděkovat.

A především mít zájem o učení a chuť poznávat!!!